Čo je to zastavaná plocha?

Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné prímurovky sa nezapočítavajú.

Zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných podlaží do vodorovnej roviny.

Zastavanou plochou podzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená kolmými priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné prímurovky sa nezapočítavajú.

 

  • vzdialenosť dvoch vzájomne susediacich rodinných domov má byť 10m, nesmie byť však menšia ako 7m
  • vzdialenosť rodinného domu od hranice pozemku nemá byť menšia ako 3m
  • v prípade užšieho pozemku môže stavebný úrad znížiť vzdialenosť rodinného domu od hranice pozemku na 2m

 

Čo je to obytná plocha?

Súčet podlahových plôch všetkých obytných miestnosti. (obytná miestnosť je podľa stavebného zákona miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie)

 

Čo je to úžitková plocha?

Súčet podlahových plôch obytných miestnosti a miestnosti príslušenstva bytu bez plochy balkónov, lodžii a terás, pričom:

1. obytná miestnosť so sklopeným stropom v podkroví musí mať aspoň nad polovicou svojej plochy svetlu výsku pri obytných miestnostiach 2400 /odporúča sa 2600/, svetla výska obytných miestnosti v podkroví musí byť min, 2300 /odporúča sa 2400mm/, ďalej v miestach sklonenia ma byť v bytových domoch min. svetla výska min.600mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha, nad ktorou je min. svetla výška 1300mm, tato sa odp. aj v rodinných domoch

2. ak je priestor na varenie súčasťou celkového priestoru obytnej miestnosti s plochou nad 12m², považuje sa tento priestor za obytnú kuchyňu, bez ohľadu na to, akým spôsobom je vlastný priestor na varenie usporiadaný

3. plochy miestnosti, vypočítane z ich rozmerov vo výkresoch podla STN 01 3420 sú určene na návrh budovy na bývanie, započítava sa cela plocha miestnosti okrem plôch, nad ktorými je svetla výška menšia ako 1300mm, do plochy miestnosti sa započítava plocha arkierov a výklenkov, ak sú súčasne min. 1200mm široké, 300 mm hlboké a 2000 mm vysoké od podlahy, ďalej sa započítava plocha zabratá vykurovacími telesami, inštalačnými predmetmi, technickým zariadením alebo stroj. vybavením a kuchynskou linkou, nezapočítava sa však plocha okenných a dverných ústupkov a plocha zabraná zabudovaným nábytkom; samostatne sa vyčisluje plocha jednotlivých ks zabudovaného nábytku vypočítania z jeho vonkajších rozmerov, okrem kuchynskej linky…

Čo je to podlahová plocha?

Podlahovou plochou bytu sa na účely tohto zákona rozumie podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.